1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

logo top

 Click Here for our Latest English Audios          אודיו    donations-button  ask4  

français

חילך לאורייתא ניצול כוחות הנפש - הרב מנחם גולדשטיין

 

חילך לאורייתא

מעשה מפורסם מופיע בתלמוד (מסכת בבא מציעא דף פד/א), ומעצם העובדה כי חז"ל שזרו מעשה זה בין דפי הש"ס נמצאנו למדים כי יש בו גם מסר לכל הדורות הבאים. וכך מספרת הגמרא :

"יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילך לאורייתא אמר ליה שופרך לנשי אמר ליה אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי קביל עליה בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדר אקרייה ואתנייה ושוייה גברא רבא".

יום אחד היה רבי יוחנן שוחה בנהר הירדן. ראהו ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו. אמר לו (רבי יוחנן לריש לקיש) כוחך לתורה. אמר לו (ריש לקיש לריו"ח) יופייך לנשים. (כידוע הגמרא מתארת שמי שרוצה להבין עד כמה היה יופיו של רבי יוחנן יקח גביע של כסף היוצא מתנור היציקה בעת שהוא עדיין חם וזוהר, וימלא אותו בגרעיני רימונים, ויעטוף אותו בעלי ורד אדום ויניח אותו בין הצל לשמש, והאור שיבהיק דומה לאור זיו פניו של ריו"ח. אמר לו (ריו"ח) אם תחזור בתשובה אשיא לך את אחותי שהיא יפה ממני. קיבל ריש לקיש על עצמו. כאשר ניסה לקפוץ חזרה לגדת הירדן לא הצליח, כיון שתשש כוחו לאחר שקיבל על עצמו עול תורה. עד שלבסוף הפך לתלמיד חכם הוא רבי שמעון בן לקיש.

סיפור זה מעורר מספר תמיהות, מדוע רבי יוחנן מתפעל כל כך מהתרגיל הספורטיבי בזינוק של ריש לקיש ? מה באה הגמרא ללמד בפרטים אלו ? מדוע רבי יוחנן מגיע למסקנה חילך לאורייתא במקום להציע לו להציג מועמדות לאולימפיאדה ? מדוע ריש לקיש לא יכל לקפוץ חזרה כיון שתשש כוחו והרי עדיין לא התחיל ללמוד כלל.

ונראה שחז"ל ידעו כבר לפני אלפי שנים את יסודות הפסיכולוגיה בהם אנו משתמשים כיום. כידוע האנרגיה של הגוף מפוזרת בין כל האברים באופן שווה שמאזן את תפקוד האדם. אולם כאשר אדם נזקק להשתמש בחלק מסויים במיוחד כגון ספורטאי שעושה תחרות ריצה מצמידים לו הדרכה שגורמת לו להעביר את כל האנרגיה של הגוף לרגליים ולריאות כדי שיוכלו לעמוד במשימה של הריצה באופן הטוב ביותר. רבי יוחנן התעניין כל חייו רק בלימוד התורה הקדושה ולכן כאשר ראה את גודל כוחו של ריש לקיש בקפיצה, ישר הוא תרגם כוח זה ללימוד התורה, ולכן אמר לו חילך לאורייתא. ואכן משקיבל ריש לקיש על עצמו ללמוד תורה מייד כבר תשש כוחו כלומר עבר מן הרגליים אל הראש, ולכן לא יכל לקפוץ שוב.

אצל ריו"ח הדבר החשוב היה לימוד תורה ולכן כח הגוף התפרש אצלו כחילך לאורייתא אצל ריש לקיש באותה תקופה ההתפעלות היתה מהיופי.

מלמדים אותנו חז"ל שככל שנדע מה חשוב ובמה אנו צריכים להשקיע, כך נוכל גם לפתח את היכולות והכוחות הרוחניים שלנו. אל נחשוב מה אנו יכולים אלא מה אנו רוצים.